КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХІД до розвитку особистості

28.Вер.2018
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХІД до розвитку особистості

Кучинська Лілія Фотіївна

вихователь – методист

Житомирський

дошкільний навчальний

 заклад №43

«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХІД до розвитку особистості через впровадження освітньої програми «Впевнений  старт»»

 « Справжній  вихователь повинен бути попередником

 між школою, з одного боку, і життям і наукою – з другого».

К. Д. Ушинський

Ключові слова: компетентнісний підхід, гуманізація освітнього процесу, ключові життєві компетентності, освітня програма, дитина старшого дошкільного віку…

Актуальність проблеми. Демократизація і гуманізація суспільства вимагають  перебудови суспільного дошкільного виховання, пошуку нових підходів, які б забезпечували його поступальний  інноваційний  розвиток  та створювали ефективні  умови для  формування та розвитку ключових компетентностей особистості.

Адже, дошкільна освіта як перша ланка, має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності [1].

С. Русова в своїх наукових працях  відмічала: «Дошкільне виховання постійно йде вперед, оскільки розвивається психологія, оскільки росте, змінюється і практика дошкільного виховання… . Садівниця мусить іти завжди вперед, прислухаючись… до нових гасел, які пролунають у справі  виховання відповідно до певних настроїв, течій суспільного життя» [5].

Мета статті – проаналізувати проблему та розкрити суть компетентнісного підходу до розвитку особистості, реалізацію якого  забезпечує поряд з іншими програмами і   освітня програма  для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Доречно зауважити, що з врахуванням вимог сьогодення, однією із  основних засад Базового компонента дошкільної освіти виступає – компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини.

Аналіз наукових джерел показав, що на думку вчених Пометун О.І, Бібік Н.М., Овчарук О О., важливим є розуміння того, що компетентнісно орієнтована освіта передбачає перенесення акценту із засвоєння дітьми нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування і розвиток у них здатності самостійно діяти, адекватно застосовуючи знання та індивідуальний досвід у нестандартних життєвих ситуаціях, отримання практичних результатів, вироблення власних ставлень у тих, хто навчається. [7].

Сутність поняття «компетентнісний підхід», на думку науковця  О. І. Пометун,  полягає у:  «спрямованості  освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості…» [7, с. 18].

Суть компетентнісного підходу, як свідчить зміст  Базового компоненту,  полягає в спрямованості освітнього процесу на досягнення соціально закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості, навченості та вихованості дитини), що зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною змісту освітніх ліній (знає, обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює), підкреслює важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь [1].

Враховуючи  державну політику у галузі освіти, зокрема Концепції «Нова українська школа», де школа переорієнтована  на реалізацію завданнь  формування  компетентностей  у  школярів (у перекладі з латинської «competentia» означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має певні знання та досвід) заклад дошкільної освіти покликаний забезпечити наступність  у формуванні ключових компетентностей у дітей передшкільного віку.

 Саме тому  зміст освітньої програми «Впевнений старт» для   дітей  старшого  дошкільного   віку, авторами якої  є  Піроженко Т.О, Гавриш Н.В.,Брежнєва О.Г.,Кіндрат І.Р., Корнєєва О.Л, Рагозіна В.В.,  Рогозянський О.С., Хартман О.Ю., ставить за мету реалізацію компетентнісного  підходу до розвитку  старшого дошкільника,  враховує стратегічний курс розвитку системи освіти України загалом та  забезпечує її наступність.

 За концептуальними засадами  Програма втілює прогресивні підходи, нові погляди на роль дитини та педагога в освітньому процесі, форми організації дитячої життєдіяльності. Безперечно, в освітній  програмі «Впевнений старт»  декларуються саме такі  стилі гармонізації відносин педагогів, дітей та батьків.

Варто відзначити, що для реалізації таких прогресивних підходів та їх дієвості, перед вихователями   стоїть завдання особистісної орієнтації до розвитку особистості, як  пріоритету сьогодення дошкільної освіти. Реальні зміни в освітньому процесі вимагають внутрішніх зрушень в особистості самого педагога, адже з орієнтації на себе треба переорієнтуватися на дитину, зокрема  намагатися прийняти, пізнати, підтримати, зрозуміти, відчути її, відійти від традиційного спілкування переорієнтовуючись на  суб’єкт-суб’єктний   стиль взаємодії у процесі специфічно дитячих  видів  діяльності. Складність таких змін виявляється в поширеній стереотипній моделі побудови взаємин педагога з дитиною за принципом: «Я і дитина, яка повинна слухати тільки мене». Вихователь здебільшого зорієнтований на постійну готовність, безумовне підкоряння дитини заданій навчальній ситуації, вказівкам дорослого.

А головна ідея педагогіки розуміння – виховання вільної  впевненої людини, соціалізованої й водночас, з яскраво виявленою індивідуальністю.

Саме тому, головним завданням дошкільної  освіти є  забезпечення компетентнісного  підходу до особистісного зростання дошкільника , а також досягнення  його дошкільної зрілості через впровадження    програми «Впевнений старт», яка спрямована  на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти.

В основу реалізації завдань  Програми покладено, як загальні дидактичні принципи, так і специфічні, зокрема  акцентується увага на наступних:

 • єдності триєдиної мети (розвивальної, виховної, освітньої) та її  реалізації в роботі з дошкільниками;
 • доцільного поєднання науково-теоретичної обґрунтованості й можливості практичного застосування;
 • раціонального співвіднесення організованої навчально-пізнавальної діяльності і самостійної діяльності дитини в повсякденному житті;
 • врахування провідних видів дитячої діяльності;
 • забезпечення індивідуального та диференційованого підходів в освітній роботі;
 • інтеграції змісту, форм, методів, засобів розвитку, виховання та навчання дошкільників;
 • використання наочності навчання, що виражає «золоте правило» дидактики, сформульоване Я. А. Коменським: «Якщо можливо, то одночасно залучати декілька відчуттів дитини…» [6].

Важливим, на наш погляд є те, що авторський колектив виокремив специфічні принципи, реалізація яких забезпечить зміну пріоритетів у розвитку,  вихованні та навчанні дитини дошкільного віку  та осучаснить освітній процес, а саме:

 • емоційне проживання старшим дошкільником ситуації (пізнавальної, дослідницької, етичної, мистецької,тощо),здатності  до виразу своїх почуттів та власного ставлення до події;
 • орієнтація на формування компетентної особистості (важливим є не лише те, що знає дитина, але й як вона може діяти і якими цінностями керується;
 • пріоритету досвіду взаємодії та творчої діяльності, який є критерієм сформованих компетенцій (соціальних, комунікативних, пізнавальних, образотворчих…) [4].

Актуальним є те, що колектив авторів пропонує для застосування в освітній діяльності програмно-методичний  комплект «Впевнений старт», який  розроблений для всіх учасників освітнього процесу: вихователів, дітей старшого дошкільного віку і їх батьків та містить: Книгу вихователя, Книгу дошкільника + альбом, Книгу для батьків. Доречно відмітити , що  до Книги вихователя і Книги для батьків  пропонується інформаційна скринька з посиланням  на інтернет-портал з методичними та дидактичними матеріалами та відео-контентом від авторів.

Аналізуючи  концептуальні засади, суть, мету, завдання, змістове наповнення  програмно-методичного  комплексу, варто зауважити, що акцент авторами ставиться на тісній  взаємодії  педагогічного колективу з батьками  спрямованій на досягнення єдиної мети – забезпечення проживання дитиною старшого дошкільного віку даного етапу життя, в період якого формується  психологічна зрілість та готовність дитини до систематичного навчання в умовах нової української школи.

 Саме тому, одним із завдань методичної роботи в закладі є  створення   необхідних умов для гармонізації відносин на рівнях: вихователь-методист → вихователь, вихователь → дитина,  вихователь → батьки  та забезпечення  балансу виховання дитини у закладі та сім’ї (див. рис. 1).   

Рис.1: Модель  концептуальних позицій   тісної взаємодії вихователів та батьків спрямованої на  особистісний розвиток старшого дошкільника.

Впровадження програми «Впевнений старт» в освітню діяльність з  дітьми старшого дошкільного віку буде результативним, на наше глибоке переконання, за умови цілеспрямованої підготовки  всіх учасників   освітнього  процесу. У зв’язку з цим, нами було розроблено покроковий алгоритм підготовки вихователів  та батьків до  впровадження  програми:

Крок №1 Організаційний (діагностичний, аналітичний).

 • Вивчення ресурсів для впровадження програми «Впевнений старт».
 • Діагностика готовності вихователів до реалізації завдань Програми в практичній  діяльності.
 • Аналіз отриманих результатів.
 • Оформлення необхідної документації (рішення колегіального органу закладу дошкільної освіти – педагогічної ради, відповідні накази щодо впровадження ) .

Крок №2 Підготовчий (теоретичний).

 • Ознайомлення вихователів з теоретичними основами програмно-методичного комплексу «Впевнений старт»  (концептуальні засади, мета, завдання, змістове наповнення) через різні форми методичної роботи: теоретичний семінар «Програмно-методичний  комплекс «Впевнений старт»: оптимальні шляхи реалізації»; мультимедійні презентації: «Впевнений старт – освітня програма для дітей  старшого дошкільного віку», «Книга вихователя – покроковий алгоритм реалізації», «Книга дошкільника + альбоми  – шлях до творчості;  консультації: «Психолого-педагогічні умови реалізації програмових завдань», «Дидактико-методичні основи освітньої діяльності за Програмою»; методичні рекомендації «Методична підтримка авторів  на порталі з відео-контентом».   
 • Ознайомлення батьків з теоретичними основами освітньої програми «Впевнений старт», та програмно-методичним комплектом: Книгою дошкільника + альбоми, Книгою для батьків через різні форми методичної роботи: круглий стіл «Готовність дитини старшого дошкільного віку до систематичного навчання в умовах нової української школи»; мультимедійні презентації: «Впевнений старт – освітня програма для дітей старшого дошкільного віку», «Книга для батьків – співпрацюємо з дитиною вдома»; консультації: «Шляхи створення повного інформаційного дня для дитини», «Організація спільної продуктивної діяльності вдома»; методичні рекомендації «Портал з відео-контентом. Як він працює?». 

Крок №3 Діяльнісний.

Практичні навчання вихователів та батьків  через навчально-пізнавальні тренінги, майстер-класи з метою:

 • Демонстрації повного інформаційного дня через специфічні види дитячої діяльності з врахуванням принципу інтеграції: реалізація ідеї, цілей та завдань  під час  ранкового, спільного (інтегроване заняття) кола та вечірнього (рефлексивного) кола. Впродовж всього дня  вихователь акцентує  увагу на пріоритетному  виді дитячої діяльності та організовує  активне проживання  дитиною  теми у процесі  реалізації справ дня. Також педагог має виокремити час для індивідуальної роботи з дітьми, зокрема  роботи  з Книгою дошкільника, в процесі якої вихователь враховує індивідуальні особливості  дитини та забезпечує вищу якість виконання завдань.
 • Ознайомлення вихователів та батьків з інтернет-порталом (методичними та дидактичними матеріалами  та відео-контентом від авторів) з використанням Q-коду для практичної реалізації завдань. Заслуговує на увагу  створена авторським колективом електронна скринька, в якій розміщено художні  та літературні твори, мультиплікаційні фільми, відеоматеріали, дидактичні ігри та вправи для старших дошкільників  згідно блочно-тематичної карти.
 • Забезпечення всіх учасників освітнього процесу необхідними комплектами.

Крок №4 Аналітично-підсумковий.

 • Проведення повторних моніторингових досліджень  щодо готовності вихователів до впровадження програмно-методичного комплексу.
 • Анкетування батьків з метою виявлення рівня їх готовності до тісної взаємодії в процесі реалізації  завдань освітньої програми та створення  можливостей для організації спільної продуктивної діяльності з власною дитиною вдома.
 • Аналіз отриманих результатів.  Висновки та розробка методичних рекомендацій.

Висновок

Виходячи із  вище сказаного вважаємо, що компетентнісний підхід буде  актуальним у дошкільній освіті і надалі, оскільки вимагає цілісного розвитку дошкільника (його особистісної, інтелектуальної, емоційної, почуттєвої сфери) як суб’єкта діяльності, а також включення  його особистого досвіду в усі  сфери дитячої життєдіяльності.

Також передбачаємо, що реалізацію  освітньої програми зможе здійснити кожен вихователь, незалежно від рівня його професійно-методичної  компетентності. Зокрема, вихователь-початківець буде  йти репродуктивним шляхом реалізації завдань освітньої програми.  Вихователь-пошуковець  знайде спосіб варіації запропонованого авторами  матеріалу. Вихователь-майстер реалізує завдання за блочно-тематичною картою  та  доповнить зміст майстерними «рецептами», а вихователь-новатор   запропонує  свій  зміст, форми, методи і прийоми щодо організації  інформаційного дня старшого дошкільника  та поділиться власними доробками з колегами.

Отже, можна зробити висновок,  що успіх реалізації особистісного потенціалу дитини залежить від розуміння педагогом особливостей індивідуального розвитку кожної  дитини, від створення умов суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі діяльності, від того, як педагог зуміє віднайти той «чарівний ключик» (Л. Венгер) від дитячої душі.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Базовий компонент дошкільної освіти ― К.: Видавництво, 2012, -26 с.
 2. Журнал « Вихователь-методист дошкільного закладу» № 9, 2017 р.- 71с
 3. Карпенчук С. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 1997. – 261с.
 4. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684) – 80 с.
 5. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К.: Абрис,1998. – 402 с.
 6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с.
 7. Пометун О.І. Стратегія розвитку компетентнісного підходу в освіті: порівняльний аспект /О. Пометун // Методичні рекомендації з реалізації компетентнісного підходу у змісті освітита навчально-виховному процесі загальноосвітніх начальних закладів. Аналітичний звіт за результатами дослідження / наук. ред. Бібік Н.М. – К., 2010. – С. 12-29.